Värdegrund

 • Vi har en respektfull kommunikation
 • Vi är transparenta
 • Vi har en framåtsträvande attityd
 • Vi visar kollegial och ömsesidig omsorg
 • Vi ger varandra stärkande feedback
 • Vi har ett professionellt bemötande i alla led

Etiska Regler

 • Medlemmen ska följa Svenska Floatingförbundets stadgar, etiska regler, riktlinjer och policyer i allt, även på företagets egna hemsidor, sociala media m.m
 • Medlemmen ska följa Svenska Floatingförbundets definition på floating-REST.
 • Medlemmen ska följa för floatingbranschen tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Medlemmen ska sträva efter att så snart som möjligt genomföra Svenska Floatingförbundets utbildning och bli diplomerad.
 • Medlemmen ska vara vederhäftig i sin information om floating och inte misskreditera andra terapeuter/terapier.
 • Medlemmen ska eftersträva ett gott samarbetsklimat mellan förbundsmedlemmarna.
 • Medlemmen ska inte misskreditera annan förbundsmedlem eller dennes produkter.
 • Medlemmen får inte använda Svenska Floatingförbundets register för egen marknadsföring.
 • Medlemmen har tystnadsplikt gällande information om sina kunder.
 • Medlemmen ska förhålla sig neutral till sin kund/klient och får inte påverka/påverkas av kunden när det gäller livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt eller samhällsställning.
 • Medlemmen får inte göra sin auktoritet gällande så att han/hon inkräktar på kundens/klientens rätt att bestämma över sig själv.
 • Medlemmen kan aldrig ändra på en läkares ordination. I medicinska patientfall bör alltid samarbete ske med berörd läkare.
 • Medlemmen ska undvika osaklig kritik av den allmänna sjukvården.
 • Medlemmen ska vara noga med att betona skillnaden mellan floating-REST-behandling och floating i andra sammanhang.
 • Medlemmen ska vara observant på att alla som floatar inte är påverkade av några som helst droger.
 • Medlemmen ska informera om att SFF inte rekommenderar floating vid graviditet.